FLC VIETNAM MASTERS 2017

NHÓM 1
Tên người chơi HDC Teeoff
Huỳnh Đăng Anh 0
Đỗ Ngọc Hoàng 0
NHÓM 2
Tên người chơi HDC Teeoff
Lê Việt Cường 0
Tăng Nhơn Phú 0
NHÓM 3
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Trung Thu 0
Làu A Tày 0
NHÓM 4
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Đức Ninh (Am) 0
Nguyễn Thành Trung 0
NHÓM 5
Tên người chơi HDC Teeoff
Lê Quý An Duy 0
Nguyễn Tuấn Long 0
NHÓM 6
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Huy Tiến (Am) 0
Hồ Khắc Luận 0
NHÓM 7
Tên người chơi HDC Teeoff
Lê Văn Lân (Am) 0
Ngô Công Mạnh 0
NHÓM 8
Tên người chơi HDC Teeoff
Đỗ Tiến Mạnh 0
Nguyễn Văn Long 0
NHÓM 9
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Anh Tuấn 0
Trần Văn Cơ 0
NHÓM 10
Tên người chơi HDC Teeoff
Lai Thế Cường 0
Nguyễn Gia Quân 0
NHÓM 11
Tên người chơi HDC Teeoff
Vũ Anh Quang 0
Nguyễn Công Tân 0
NHÓM 12
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Văn Bằng 0
Nguyễn Gia Hồng 0
NHÓM 13
Tên người chơi HDC Teeoff
Bùi Văn Minh 0
Lầu A Bẩu 0
NHÓM 14
Tên người chơi HDC Teeoff
Trịnh Văn Thọ 0
Võ Tá Thủy 0
NHÓM 15
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Đình Châu 0
Nguyễn Văn Toàn 0
NHÓM 16
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Đồng Dũng 0
Nguyễn Tuấn Kiệt 0
NHÓM 17
Tên người chơi HDC Teeoff
Trần Trọng Thiện 0
Lê Hữu Giang 0
NHÓM 18
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Minh Tuấn 0
Doãn Văn Định 0
NHÓM 19
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Hữu Quyết 0
Phạm Minh Đức 0
NHÓM 20
Tên người chơi HDC Teeoff
Andy Chu Minh Đức 0
0