GIẢI GOLF CLB HỌ PHẠM

NHÓM 1
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Đức Hoàng 8.0 0
Phạm Văn Tuấn 8.0 0
Phạm Tiến Dũng 8.0 0
Phạm Văn Minh 10.0 0
NHÓM 2
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Viết Thắng 11.0 0
Phạm Lê Cường 12.0 0
Phạm Anh Đức 12.0 0
Phạm Thanh Nghị 12.0 0
NHÓM 3
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Quốc Súy 12.0 0
Phạm Thanh Sơn 14.0 0
Phạm Tiến Anh 14.0 0
Phạm Minh Sáng 15.0 0
NHÓM 4
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Trương Thọ 15.0 0
Phạm Hồng Hà 16.0 0
Phạm Trung Kiên 16.0 0
Phạm Trương 16.0 0
NHÓM 5
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Thanh Lương 17.0 0
Phạm Quang Huy 17.0 0
Phạm Quang Khánh 18.0 0
Phạm Thanh Hưng 18.0 0
NHÓM 6
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Văn Quế 18.0 0
Phạm Văn Cường 18.0 0
Phạm Mạnh Thắng 19.0 0
Phạm Hồng Quang 19.0 0
NHÓM 7
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Duy Thanh 19.0 0
Phạm Văn Quyết 20.0 0
Phạm Viết Muôn 20.0 0
Phạm Công Hăng 20.0 0
NHÓM 8
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Nam Thái 20.0 0
Phạm Việt Hưng 20.0 0
Phạm Ngọc Quảng 21.0 0
Phạm Trung Tuấn 21.0 0
NHÓM 9
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Ngọc Dũng 21.0 0
Phạm Mạnh Cường 21.0 0
Phạm Ngọc Nam 21.9 0
Phạm Quốc Thương 22.0 0
NHÓM 10
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Ngọc Đỉnh 22.0 0
Phạm Anh Tuấn 24.0 0
Phạm Ngọc Quý 24.0 0
Phạm Nhật Thăng 25.0 0
NHÓM 11
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Tuấn Anh 25.0 0
Phạm Thị Mai Thu 25.0 0
Phạm Tiến Long Hoàng 25.0 0
Phạm Đức Quý 26.0 0
NHÓM 12
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Hữu Hỗ 26.0 0
Phạm Thanh Sơn 30.0 0
Phạm Thọ 30.0 0