Họ và tên: Nguyễn Trọng Lễ
Handicap: 27
Địa chỉ: Hà nội
Thông tin: